Clychlythyr- 17/11/2023

Sunday, 19 November 2023
Clychlythyr- 17/11/2023
Diweddariad Elusen Weston
Grantiau anghyfyngedig o £6,500 ar gael ar gyfer hyd at 22 o elusennau uchelgeisiol. Dyddiad cau 10 Ionawr
Weston Charity Awards
Unrestricted grants of £6,500 are available for up to 22 ambitious charities. Deadline 10 January
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae’r sefydliad Rayne Foundation yn cynnig grantiau ar gyfer sefydliadau elusennol a dielw mewn pedwar maes o ddiddordeb arbennig:
  • iechyd meddwl pobl ifanc
  • y celfyddydau fel arf i gyflawni newid cymdeithasol
  • gwella ansawdd bywyd bobl hŷn ac i ofalwyr
  • gwell cyfleoedd i ffoaduriaid a cheiswyr lloches
The Rayne Foundation makes grants to charitable and not-for-profit organisations in four areas of special interest. 
  • Young people’s improved mental health
  • Arts as a tool to achieve social change
  • Improved quality of life for carers and for older people
  • Better opportunities for refugees and asylum seekers
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cronfa Gymunedol Dŵr Cymru
Arian o hyd at £5,000 tuag at brosiect cymunedol.
Cronfa ar agor 1 Ionawr 2024 - Chwefror 29  2024
Welsh Water Community Fund
Funding of up to £5,000 towards a community project.
Fund opens 1 January 2024 - 29 February 2024
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Grantiau Elusennol Cwmni Weavers
Dymunant weithio gyda sefydliadau   ̶       
naill ai o fewn ardal leol neu'n genedlaethol   ̶  sydd yn gallu dangos effaith eu gwaith ar fywydau cyn-droseddwyr, troseddwyr ifanc neu bobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu.
Dyddiad cau 14 Mawrth
The Weavers Company Charity Grants
They wish to work with organisations that can demonstrate impact with ex-offenders, young offenders or young people at risk of offending, either within a local area or nationally. Deadline 14 March
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Triniaeth Deg i Ferched Cymru yn elusen sy'n cefnogi ac yn ymgyrchu ar ran menywod sy'n profi cyflyrau ac anghydraddoldebau iechyd yng Nghymru.
Byddent yn ddiolchgar iawn pe baech yn gallu treulio ychydig funudau yn cwblhau'r arolwg cyflym hwn i'w cynorthwyo i nodi meysydd sydd angen sylw yn y dyfodol.  Rhannwch yr arolwg hefyd, os gwelwch yn dda.
Fair Treatment for the Women of Wales is a charity which helps campaign for, and support, women experiencing health conditions and health inequalities in Wales.
They would be very grateful if you were able to spend a couple of minutes completing this quick survey to help them to identify areas of need and future focus. Please share the survey too.
Cwblhau'r arolwg | Complete the survey
 
Gweminar yn rhad ac am ddim –
23 Tachwedd
Codi arian yn ddigyswllt – sut i ddechrau arni
Petaech chi wedi arfer ag ond casglu arian parod, dyma daith wib o syniadau ar gyfer integreiddio codi arian digyswllt i'ch elusen am gost isel iawn.
Free webinar - 23 November
How to get started with cashless donations

A whistle stop tour of ideas for integrating contactless fundraising into your charity at very low cost.
Cofrestrwch yma | Register here
 
Mae ACAS wedi diweddaru eu cyngor ar beth i wneud pan nad yw cyflogai yn y gwaith oherwydd salwch
ACAS has updated their advice about when an employee is off sick
Darllenwch y cyngor newydd yma | Read the new advice here
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved