Clychlythyr- 19/10/2023

Monday, 23 October 2023
Clychlythyr- 19/10/2023
Grŵp Llandrillo Menai yn Lansio Lluosi  - Cyrsiau Rhifedd Rhad ac am Ddim 
Mae’r prosiect LLUOSI yn cynnig mynediad hawdd i gyrsiau rhifedd AM DDIM lle gall unigolion fagu hyder wrth ddefnyddio rhifau, ac ennill cymhwyster.

Mae'r cymorth ar gael am ddim i unigolion, grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, sefydliadau a busnesau.
Meini prawf ar gyfer cael cymorth:

  • yn 19 oed neu hŷn
  • heb gael TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg (neu gymhwyster cyfwerth)
  • yn byw yn siroedd Gwynedd, Môn, Conwy neu Ddinbych
Grŵp Llandrillo Menai Launch Multiply - Free Numeracy Courses 
The MULTIPLY project offers easy access to FREE numeracy courses and offers where individuals can build confidence in using numbers, and gain a qualification.

Individuals, community groups, social enterprises, organisations and businesses can all access this support for free. 
Criteria to access support:

  • 19 years or older
  • have not yet achieved a GCSE in maths at grade C (or its equivalent)
  • live within the counties of Gwynedd, Anglesey, Conwy or Denbighshire
I gael rhagor o wybodaeth, llenwch y ffurflen ar-lein hon | For more information complete this online form
 
Gwybodaeth a chefnogaeth tech ar gyfer pobl hynach ac anabl am ddim
Mae AbilityNet yn cychwyn ar brosiect 12 mis i gynorthwyo 5,000 o bobl yn y Deyrnas Gyfunol i gael eu cynnwys yn ddigidol drwy gyfres o sesiynau hyfforddi am ddim. Pe baech chi'n adnabod unrhyw un gallai elwa, cliciwch isod os gwelwch yn dda.
Free tech support & information for disabled and older people
AbilityNet are embarking on a 12-month project to assist 5,000 people in the UK to become digitally included through a series of free training sessions. If you know of anyone who could benefit, please click below.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ymddiriedolwyr Elusen, be wyddoch chi?
Mae'r Comisiwn Elusennau wedi sefydlu cwis cyflym er mwyn i Ymddiriedolwyr brofi eu gwybodaeth.
Charity Trustees, are you in the know?
The Charity Commission have set up a quick quiz for Trustees to test their knowledge.
Cymrwch y cwis i ymddiriedolwyr | Take the trustee quiz
 
Sut y gall busnesau cymdeithasol ac amgylcheddol werthu i gorfforaethau
How social and environmental businesses can sell to corporates
3 munud o ddarllen | A 3 minute read
 
A fedrwch chi gyflawni fwy trwy wneud llai?
Could you achieve more by doing less?
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved