Newsletter - 25/4/2024

Thursday, 25 April 2024
Clychlythyr - 25/4/2024
Ydych chi’n edrych i weddnewid eich gardd? - Ewch draw i Brosiect Garddio V21 Sbectrwm yng Nghaerdydd.
Ganddynt ystod eang o blanhigion i ychwanegu at eich ardal awyr agored chi.

Ar agor yn ystod yr wythnos rhwng 9am a 4pm ac ar Ddydd Sadwrn rhwng Ebrill 27ain a Mai 25ain, 10yb i 3yp.
Ac wedi i chi ddewis eich dail newydd, peidiwch ag anghofio paned yng Nghaffi V21 am luniaeth, cacennau blasus, a byrbrydau blasus!
Looking to spruce up your garden? - Head over to V21 Sbectrwm's Gardening Project in Cardiff
They have a variety of plants to choose from, perfect for sprucing up your outdoor space.
Open weekdays from 9am to 4pm and Saturdays from April 27th to May 25th, 10am to 3pm.
And, after you've chosen your new leafy friends, don't forget to pop by the V21 Café for refreshments, delicious cakes, and tasty snacks. 
Dewch o hyd iddynt yma | Find them here
 
Sefydliad Paul Hamlyn – Cronfa’r Celfyddydau
Mae’r sefydliad yn ystyried bod diwylliant wrth galon cymdeithas gyfiawn ac yn credu bod angen newid strwythurol a diwylliannol tymor hir ar y sector.
Eu huchelgais yw cefnogi portffolio o sefydliadau sy'n cynrychioli'r newid hwn gyda grantiau o hyd at £300,000 dros 3 blynedd. Mae'r rownd gyntaf o gyllid bellach ar agor gyda dyddiad cau o 31 Mai
Paul Hamlyn Foundation - Arts Fund
PHF see culture as the heart of a just society and they believe the sector needs long-term structural and cultural change
Their ambition is to support a portfolio of organisations who represent this change with grants of up to £300,000 over 3 years. The first round of funding is now open with a deadline of 31 May
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Wiriwr Cymhwysedd y Gronfa Paratoi at y Dyfodol.
Bydd yr offeryn hwn, sy'n hawdd ei ddefnyddio, yn eich arwain trwy nifer o gwestiynau syml i helpu i benderfynu a ydych yn gymwys i wneud cais i'r gronfa.

Bydd y gronfa'n darparu busnesau micro, bach a chanolig cymwys yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden:

 • Grant arian cyfatebol ar gyfer cyllid cyfalaf rhwng £5,000 a £10,000, ni fydd unrhyw gostau refeniw yn gymwys i gael cyllid
 • Mae'r grant i'w ddefnyddio'n gyfan gwbl yn ystod y flwyddyn ariannol 2024 - 2025,
 • Bydd y grant yn cael ei fuddsoddi mewn mesurau i baratoi y busnes at y dyfodol.
The Future Proofing Fund Eligibility Checker
This easy-to-use tool will guide you through a number of simple questions to help determine if you are eligible to apply for the fund.

The fund will provide eligible micro, small and medium businesses in the retail, hospitality, and leisure sectors:

 • A match-funded grant for capital funding between £5,000 - £10,000, no revenue costs will be eligible for funding
 • The grant is to be used entirely during the financial year 2024 - 2025,
 • The grant is to be invested in measures to future proof the business
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cynllun Talebau Sgiliau ac Arloesi
Mae'r cynllun Talebau Sgiliau ac Arloesi yn cynnig cyfle i fusnesau sy'n gweithredu yn siroedd Gwynedd, Ynys Môn a’r Fflint i gydweithio â Phrifysgol Bangor drwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin.

Mae talebau o hyd at £10,000 yn gallu cael eu defnyddio ar gyfer y mathau canlynol o brosiectau ac ymrwymiadau:
 • Mynediad at wybod sut / Gwybodaeth Newydd
 • Prosiectau Ymchwil a Datblygu / Arloesi
 • Gwasanaethau Ymgynghorol / Dadansoddol
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus, Sgiliau a Hyfforddiant
 • Defnydd o offer arbenigol / cyfleusterau'r Brifysgol
 • Interniaethau Graddedig
The Skills and Innovation Voucher Scheme
The scheme offers businesses which operate in the counties of Gwynedd, Isle of Anglesey and Flintshire an opportunity to collaborate with Bangor University through the Shared Prosperity Funding Scheme.   
 
Vouchers of up to £10,000 are redeemable against the following types of projects and engagements:   
 • Access to know How / New Knowledge  
 • R&D / Innovation Projects  
 • Consultancy / Analytical Services  
 • CPD, Skills and Training  
 • Use of Specialist equipment / University facilities  
 • Graduate Internships   
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ymunwch wrth iddyn nhw gyhoeddi eu hymchwil newydd 'Y Tu Hwnt i’r Hanfodion: Ymatebion Cymunedau i’r Argyfwng Costau Byw'  ddydd Mercher 22 Mai rhwng 10.30 a 12.00.

Archebwch eich lle am ddim i glywed mwy am y canlynol:
 • y gwaith mae sefydliadau cymunedol yn ei wneud i liniaru effeithiau’r argyfwng costau byw;
 • yr effaith mae’r argyfwng costau byw yn ei chael ar y rheini sy’n defnyddio cyfleusterau cymunedol;
 • sut mae gwaith sefydliadau cymunedol yn mynd i’r afael â’r argyfwng costau byw ac yn ategu neu’n disodli gwaith sefydliadau’r sector cyhoeddus; ac
 • effaith yr argyfwng costau byw ar adnoddau sefydliadau cymunedol, gan gynnwys staff a gwirfoddolwyr.
Join them as they publish their new research Beyond Essentials: 'Community Responses to the Cost-of-Living Crisis' on Wednesday 22 May from 10.30-12.00.

Book your free place to hear more about:
 • the work community organisations are doing to mitigate the impacts of the cost-of-living crisis;
 • the impact of the cost-of-living crisis on people who use community facilities;
 • how the work of community organisations is addressing the cost-of-living crisis and complementing or replacing that of public sector organisations; and
 • the impact of the cost-of-living crisis on community organisations’ own resources, including staff and volunteers.
Archebwch yma | Book here
 
Darganfyddwch rolau allweddol a chyfrifoldebau cyfarwyddwr mewn menter gymdeithasol gyda Cwmpas. Ymunwch â ni ar gyfer gweminar ysbrydoledig lle bydd ein cynghorydd profiadol Busnes Cymdeithasol Cymru yn ymchwilio i agweddau hanfodol ar gyfarwyddiaeth.
Discover the pivotal roles and responsibilities of a director within a social enterprise with Cwmpas. 
Join us for an enlightening webinar where our experienced Social Business Wales advisor will delve into the essential aspects of directorship.
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Gweminar rhad ac am ddim 10yb 15fed o Fai
Free Webinar 15th May 10am
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved