Clychlythyr - 26/01/2023

Thursday, 26 January 2023
Clychlythyr - 26/01/2023
Llongyfarchiadau i Ymddiriedolaeth Datblygu Cornelly sydd wedi derbyn safon ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr. Hon yw safon ansawdd Y Deyrnas Gyfunol ar gyfer ymarfer da o ran rheoli gwirfoddolwyr. Mae cyflawni'r safon yn dangos y gwirfoddolwyr - a darpar wirfoddolwyr – faint maen nhw'n cael eu gwerthfawrogi ac yn rhoi hyder iddyn nhw yng ngallu Ymddiriedolaeth Datblygu Cornelly i ddarparu profiad gwirfoddol rhagorol.
Congratulations to Cornelly Development Trust who have been awarded the  Investing in Volunteers (IiV) quality standard. LiV is the UK's quality standard for good practice in volunteer management. Achieving the standard shows the volunteers – and potential volunteers – how much they are valued and gives them confidence in CADDT'S ability to provide an outstanding volunteer experience.
 
Mae Choose2Reuse CIC yn arbenigo mewn ailddefnyddio dillad, esgidiau, bagiau ac eitemau eraill nad oes eu heisiau. Hoffem gynnig cyfleoedd i fudiadau trydydd sector godi arian drwy ailgylchu dillad, esgidiau a bagiau, bric a brac, teganau, dillad gwely a llyfrau. Os ydych yn rhedeg siop elusen, gallwn ddarparu gwasanaeth casglu rheolaidd i chi. Hefyd, os oes gennych ddarn o dir, gallem ddarparu banc tecstilau i chi yn rhad ac am ddim. Ar hyn o bryd, mae’r gwasanaeth hwn ar gael i sefydliadau ar hyd coridor yr M4 ac yng Ngorllewin Cymru.
Choose2Reuse CIC specializes in reusing unwanted clothes, shoes, bags and other items. They would like to offer third sector organisations opportunities to fundraise through recycling clothing, shoes, and bags, bric a brac, toys, bedding, and books.
If you operate a charity shop, they are able to provide you with a regular collection service. Also, if you have a piece of land, they could provide you with a textile bank free of charge. Currently, this service is available to organizations along the M4 corridor and in West Wales
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cynllun Hanfodion Seiber wedi’i ariannu 
Bydd y rhaglen am ddim hon yn ceisio helpu elusennau bach sy'n prosesu data personol, fel y diffinnir o dan GDPR, i helpu bodloni pum rheolaeth dechnegol Hanfodion Seiber – waliau tân, gosodiadau diogel, rheolaethau mynediad, maleiswedd a diweddariadau meddalwedd – drwy nodi a gweithredu gwelliannau sy'n gweddu maint ac anghenion y sefydliad.
Funded Cyber Essentials Programme

This free programme will seek to help small charities that processes personal data, as defined under GDPR  to help meet the five technical controls of  Cyber Essentials – firewalls, secure settings, access controls, malware and software updates – by identifying and implementing improvements that are right for the size and needs of the organisation.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru 2023
Dydd Mawrth 7 Mawrth, 10:00 to 16:00 yn Arena Abertawe
Social Business Wales Conference 2023
Tuesday March 7th - 10:00 - 16:00 at the Swansea Arena
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Gweminarau yn rhad ac am ddim i gyflwyno Newid trwy eBay
FREE eBay for Change introductory webinars
Dewiswch eich dyddiad yma | Choose your date here
 
Cyhoeddusrwydd radio lleol am ddim i sefydliadau'r trydydd sector yn ardal gwasanaethau gwirfoddol GVS ym Morgannwg
Free local radio publicity for Third Sector Organisations in the Glamorgan Voluntary Services area
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved