Clychlythyr - 28/9/2023

Thursday, 28 September 2023
Clychlythyr - 28/9/2023
Mae Diverse Cymru yn falch iawn o fod yn sefydliad Hyrwyddwyr Taith ar gyfer y sector addysg oedolion yng Nghymru.
Cynllun cyfnewid dysgu rhyngwladol yw Taith, a sefydlwyd i greu cyfleoedd sy'n newid bywydau i bobl yng Nghymru ddysgu, astudio a gwirfoddoli ledled y byd. 
Mae Taith wedi ymrwymo'n arbennig i gyrraedd unigolion a sefydliadau a allai wynebu rhwystrau ychwanegol i gyfleoedd cyfnewid dysgu rhyngwladol:
  • Pobl anabl
  • Pobl gydag anghenion dysgu ychwanegol  
  • Pobl o gefndiroedd difreintiedig
Diverse Cymru are very pleased to be the Taith Champion organisation for the adult education sector in Wales.
Taith is an international learning exchange programme established to create life-changing opportunities for people in Wales to learn, study and volunteer all over the world. 

Taith is especially committed to reaching individuals and organisations who may face additional barriers to international learning exchange opportunities: 

  • Disabled people 
  • people with additional learning needs 
  • people from disadvantaged backgrounds 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Prif Grant Gwirfoddoli Cymru – Cylch 3 ar agor
Volunteering Wales Main Grant (VWMG) - Round 3 - Open to applications
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae'r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yn bodoli i helpu cymunedau i gymryd perchnogaeth o asedau sydd mewn perygl o gau.  Ar gael i elusennau a sefydliadau nid-er-elw, mae ar gael tan fis Mawrth 2025.  Gallwch ymgeisio am hyd at £250,000 tuag at brynu neu brydlesu ased lleol neu helpu i dalu am waith adnewyddu arno.
The Community Ownership Fund exists to help communities take ownership of assets at risk of closure. Available to charities and not for profit organisations, the fund is available until March 2025, and you can apply for up to £250,000 towards buying or leasing a local asset or helping to pay for renovation work on it.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Beth rydyn ni wedi'i ddysgu o brosiect Ecwiti: Cefnogaeth deg ar gyfer arloesi
What have we learnt from the Ecwiti project: Equitable support for innovation
Darllenwch yr adroddiad yma | Read the report here
 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cyrsiau a Gweminarau Digidol yn rhad am ddim i Sefydliadau'r Trydydd Sector yng Nghymru
Free Digital Courses and Webinars For Third Sector Organisations in Wales
Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved