Clychlythyr - 31/3/2022

Thursday, 31 March 2022
Clychlythyr - 31/3/2022
Cronfa Gymunedol Arnold Clark
Grantiau o hyd at £1,000 ar gael i elusennau cofrestredig, grwpiau cymunedol lleol, cwmnïau buddiannau cymunedol, sefydliadau corfforedig elusennol a mentrau cymdeithasol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn hyd at £1,000 mewn cymorth ariannol. Dyddiad cau 30 Mehefin
The Arnold Clark Community Fund
Grants of up to £1,000 available to registered charities, local community groups, community interest companies, charitable incorporated organisations and social enterprises. Successful applicants will receive up to £1,000 in financial aid. Deadline 30 June
 
Byddai Busnes Cymdeithasol Cymru wrth eu bodd yn eich gwahodd i’r gyfres hon o ddwy sesiwn lle byddwch yn cael y cyfle i ddechrau eich taith effaith gymdeithasol gydag arweiniad arbenigol.
  • 6.4.22: Sesiwn Un - Cyflwyniad i fesur eich effaith gymdeithasol - Archebwch yma
  • 8.6.22: Sesiwn Dau - Cyfathrebu eich effaith gymdeithasol - Archebwch yma
Social Business Wales would love to invite you to this series of two sessions where you will get the opportunity to start your social impact journey with expert guidance.
  • 6.4.22: Session One - Introduction to measuring your social impact – book here
  • 8.6.22: Session Two - Communicating your social impact – book here
 
Beth yw cymdeithasau budd cymunedol a pham y dylem fuddsoddi ynddynt.
Bydd arbenigwyr o Co-operatives UK a Chanolfan Cydweithredol Cymru yn darparu gwybodaeth i chwalu’r mythau sy’n codi o’r cwestiynau cyffredin a’r pryderon am gymdeithasau budd cymunedol ac yn arddangos sut y gallant rymuso cymunedau.
 
Discover how Community Benefit Societies transform buildings, land and other community assets through local investment and involvement.
Experts from Co-operatives UK and the Wales Co-operative Centre will provide information to myth-bust the frequently ask questions and concerns about community benefit societies and showcase how they can empower communities
 
Gweminarau gan yr Elusen Ieuenctid Sculpt yn rhad ac am ddim HENO er mwyn ceisio grymuso menywod ifanc.
Bydd y gweminarau'n cynnwys menywod mewn arweinyddiaeth, marchnata, cyllid a menter gymdeithasol a bydd gweminar 'Menywod mewn Menter Gymdeithasol' yn cwmpasu hanfodion mentrau cymdeithasol ynghyd â mynediad at gyllid cymdeithasol. Cofrestrwch yma

Youth Charity Sculpt - free webinars LATE THIS AFTERNOON that seek to empower young women. 
The webinars will cover women in leadership, marketing, finance and social enterprise and a ‘Women in Social Enterprise’ webinar will cover SE fundamentals as well as access to social finance. Click here to sign up

 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved