Clychlythyr - 7/6/2024

Friday, 07 June 2024
Clychlythyr - 7/6/2024
 
Sut mae eich sefydliad yn recriwtio, ymgysylltu a chadw gwirfoddolwyr? Ac a ydych yn sicr eich bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar weithlu gwirfoddol?
How does your organisation recruit, engage and retain volunteers? And are you certain you're complying with legislation impacting a volunteer workforce?
Hawliwch eich pecyn cymorth am ddim yma | Get your free toolkit here
 
Mae Cylch 16 Cronfa Micro Pen y Cymoedd wedi agor ac yn cau ganol mis Awst. Y cymunedau sy'n gymwys i gael cymorth yw rhannau uchaf cymoedd Castell-nedd, Afan, Rhondda a Chynon.
Round 16 of the Pen y Cymoedd Micro Fund is now open and closes in mid-August. Communities eligible for support are those in the upper reaches of the Neath, Afan, Rhondda and Cynon valleys.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cynllun i’r Dyfodol
Bydd Rhaglen FF yn cefnogi entrepreneuriaid cymdeithasol ifanc, pobl ifanc 16 – 30 oed, i greu cyfleoedd i bobl ddysgu, gweithio a gwella eu safon byw. Bydd Enillwyr Gwobrau FF yn gallu derbyn cymorth wedi'i deilwra, gan gynnwys:
  • Adnoddau llythrennedd ariannol
  • Dysgu gan gyfoedion
  • Mynediad at Reolwr Cymorth, ymgynghoriaeth pro-bono, gweithdai uwchsgilio, a chyngor ac arweiniad arbenigol.
Dyddiad cau - 30 Mehefin
Funding Futures Programme.
The Funding Futures Programme will support young social entrepreneurs, 16 – 30-year-olds, to create opportunities for people to learn, work and improve their standard of living.
Award Winners on the Funding Futures Programme will be able to access tailored support including:
  • Financial literacy resources
  • Peer-to-Peer learning
  • Access to a Support Manager, pro-bono consultancy, upskilling workshops, and expert advice and guidance.
Deadline - 30 June
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ydych chi eisiau helpu'ch sefydliad i greu dyfodol cynaliadwy?  Gwella lefelau gwasanaeth?    Rhyddhau effeithlonrwydd cynhyrchiant ac ariannol?  Cyrraedd targedau Sero Net?  Ennill mantais fasnachol?  Neu dim ond gwneud eich cornel o Gymru yn lle gwell i fyw, gweithio a chwarae?
Os gwnaethoch ateb 'ydw' i unrhyw un o'r cwestiynau hyn, yna  cynllun hyfforddi CEIC wedi'i hariannu'n llawn  yw’r union beth rydych chi wedi bod yn aros amdano.
Do you want to help your organisation create a sustainable future?  Improve service levels?    Release productivity and financial efficiencies?  Meet Net Zero targets?  Gain a commercial advantage?  Or simply make your corner of Wales a better place to live, work and play? 

If you answered yes to any of these questions, CEIC’s fully-funded training programme is exactly what you’ve been waiting for.

Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Gwobr Tyfu Ymddiriedolaeth Gyhoeddus PwC am Effaith mewn Menter Gymdeithasol yn cydnabod mentrau cymdeithasol yn Y Deyrnas Gyfunol sy'n dangos rhagoriaeth mewn adrodd ar effaith. Mae'r enillydd yn derbyn rhodd o £5,000 ac mae dau ymgeisydd sydd yn derbyn canmoliaeth uchel yn ennill £2,500. 
Dyddiad cau 28 Mehefin
The PwC Building Public Trust Award for Impact in Social Enterprise, recognises UK based social enterprises demonstrating excellence in impact reporting.
The winner receives a £5,000 donation and each of the two highly commended applicants receive £2,500. 
Deadline 28 June
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cronfa Grant 'Eat It Up' 2024
Chwe grant trawsnewidiol o hyd at £60,000 yr un i sefydliadau sydd â syniadau arloesol i leihau gwastraff bwyd.
Dyddiad cau Datgan Diddordeb - 14 Mehefin
Eat It Up Grant Fund 2024
Six transformative grants of up to £60,000 each to organisations with ground-breaking ideas to cut down on food waste. 
Expression of Interest deadline - 14th June
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cwiar Cymru, Cysylltu’r bobl!
Cyfres o weithdai a sgyrsiau ar-lein gan OYFC. Mae Cymru yn gartref i amrywiaeth o bobl cwiar. Mae OYFC am wneud lle a rhoi sylw i'r bywydau, y straeon a'r lleisiau hynny sy'n aml yn cael eu hanwybyddu, i arddangos amrywiaeth a chroestoriad hunaniaethau yng nghymuned LHDTQ+ Cymru
Queering Wales, Connecting people! 
A series of online workshops and talks by On Your Face Collective. Wales is home to a diversity of queer people. On Your Face want to make a space and put the spotlight on those lives, stories, and voices that are often overlooked, to showcase the diversity and intersection of identities within the LGBTQ+ community of Wales.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cyfres o weminarau am ddim ar eich cyfer gan DTA Cymru
A series of free webinars brought to you by DTA Wales
Cofrestrwch ar gyfer y gweminar yma | Register for the webinars here
 
Mae Fforwm Anabledd Busnes wedi lansio Pecyn Cymorth Technoleg rhad ac am ddim newydd. Mae'r Pecyn Cymorth yn cynnig arweiniad ymarferol ar sut i ddefnyddio technoleg i wella cynhwysiant eich sefydliad ar gyfer anabledd. Bydd yn ddefnyddiol i sefydliadau o bob maint, sector a diwydiant, ta waeth ble rydych chi yn eich taith cynhwysiant.
Business Disability Forum have launched a new free Technology Toolkit.
The Toolkit provides practical guidance on how to use technology to improve disability inclusion in your organisation. It will be useful to organisations of all sizes, sectors and industries, no matter where you are in your disability-smart journey
Hawliwch eich pecyn cymorth am ddim yma | Get your free toolkit here
 
Adroddiad Cymdeithas Fawcett ar y Menopos a’r Gweithle
Os yw eich sefydliad yn archwilio sut i gefnogi gweithwyr sydd yn y menopos, yna bydd y ddogfen isod a ysgrifennwyd ar gyfer Wates Group yn cynnwys gwybodaeth o ddiddordeb.
Fawcett Society's report into Menopause and the Workplace
If your organisation is looking into how to support employees going through the menopause the document below, written for The Wates Group, has some interesting information.
Menopause and the work place
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved