Clychlythyr - 8/2/2024

Thursday, 08 February 2024
Clychlythyr - 8/2/2024
Croeso i'n haelodau newydd Rubicon Dance
Sefydliad dawns cymunedol yw Rubicon Dance sydd wedi bod yn cyflwyno dawns i bobl o bob oedran a gallu ers 1975. Maent yn darparu cyfleoedd dawns i bobl a chymunedau yng Nghasnewydd, Caerdydd a Bro Morgannwg ac wedi adeiladu enw da a gydnabyddir yn genedlaethol am eu gallu i gyrraedd y rhai sy'n aml yn cael eu heithrio o'r celfyddydau.
Welcome to our new member Rubicon Dance
Rubicon Dance
 is a community dance organisation that has been delivering dance to people of all ages and abilities since 1975. They deliver dance opportunities for people and communities across Newport, Cardiff and the Vale of Glamorgan and they have built a strong, nationally recognised reputation for their ability to reach those who are often excluded from the arts.
Chwilotwch eu gwefan | Explore their website
 
Mae cynllun newydd Treftadaeth 2033 y Loteri Genedlaethol ar agor ar gyfer grantiau o £10,000 i £10miliwn. Maent wedi newid eu strategaeth a ganddynt bedair egwyddor buddsoddi sef cadw treftadaeth, diogelu'r amgylchedd, cynhwysiant, cyfranogiad a hygyrchedd a chynaliadwyedd sefydliadol. Mae'n rhaid i chi ystyried y pedair egwyddor yn eich cais. 
The New Heritage 2033 National Lottery programme is open for grants from £10,000 to £10million. They have changed their strategy and have four investment principles; saving heritage; protecting the environment; inclusion, access and participation and organisational sustainability. You must take all four principles into account in your application. 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ymddiriedolaeth Austin a Hope Pilkington
Anabledd, yn benodol prosiectau a mentrau sy'n gwella cyflogaeth a hyfforddiant bydd ffocws 2 gylch ariannu cyntaf 2024. Ar gael i elusennau yn unig.  Cylch 1af ar agor 1 - 28 Chwefror
The Austin and Hope Pilkington Trust
For the first 2 rounds of 2024 the focus will be on Disability, specifically projects and initiatives that improve employment and training. Available to charities only.  Round 1 open 1 - 28 February
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Cronfa Elusen a Chymuned y Ganolfan DPO
Pwrpas y gronfa yw darparu mynediad at wasanaethau ymgynghori diogelu data ar gyfradd o 80% wedi'i ariannu . Yn agored i elusennau a sefydliadau nid-er-elw.
Dyddiad cau 31 Mawrth

The DPO Centre’s Charity and Community Fund

The fund’s purpose is to provide access to data protection consultancy services at an 80% funded rate. Open to charities and NFPs. Deadline 31 March
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae Bywydau Du o Bwys yng Nghymru - Arddangosfa a Chynhadledd yn rhad ac AM DDIM, 21 Mawrth - Caerdydd
Nod yr arddangosfa a'r gynhadledd yw codi ymwybyddiaeth am anghyfiawnder hiliol, hyrwyddo deialog, ac annog newid cadarnhaol.
Bydd arddangosfeydd sy'n ysgogi'r meddwl, siaradwyr ysbrydoledig a gweithdai difyr. Mae'r digwyddiad hwn yn darparu llwyfan i unigolion a chymunedau ddod at ei gilydd, rhannu profiadau, ac archwilio ffyrdd o frwydro yn erbyn hiliaeth systemig.

Bydd bwffe amlddiwylliannol ar gael am £10 y person.
Black Lives Matter in Wales - FREE Exhibition and Conference, 21 March - Cardiff
The exhibition and conference aims to raise awareness about racial injustice, promote dialogue, and encourage positive change.
Featuring thought-provoking exhibits, inspiring speakers, and engaging workshops, this event provides a platform for individuals and communities to come together, share experiences, and explore ways to combat systemic racism.

There will be a multicultural buffet at £10 per person. 
Cofrestrwch yma | Register here
 
Diogelu Data mewn 3 munud
Mae Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi gweithio gyda'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol ar gyfres o fideos byr i wneud diogelu data yn fwy hygyrch a rhoi camau ac awgrymiadau sylfaenol i sefydliadau bach.
Data Protection in 3 minutes
ICO have worked with the National Cyber Security Centre (NCSC) on a series of short informative videos to make data protection more accessible for beginners and provide small organisations with basic steps and tips.
Gwyliwch eu cyfres ar eu sianel YouTube yma | Check out the series on their YouTube channel here
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Cadwch mewn cyswllt gyda ein rhwydwaith cymdeithasol

Ffrwd Twitter

Cylchlythyr Cofrestrwch Up

Tanysgrifio

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved