Newsletter - 13/10/2022

Thursday, 13 October 2022
Newsletter - 13/10/2022
Stress Awareness Day - 2 November
Feeling stressed and being under pressure is a normal part of life. But becoming overwhelmed by stress can lead to mental health problems or make existing problems worse.
Stress Awareness Day - 2 November
Feeling stressed and being under pressure is a normal part of life. But becoming overwhelmed by stress can lead to mental health problems or make existing problems worse.
Cliciwch yma i weld beth allwch chi ei wneud i reoli eich straen cyn iddo fod yn broblem. | Click here to see what you can do to manage your stress before it becomes a problem.
 
Mae Taith yn raglen newydd sy’n galluogi pobl yng Nghymru i astudio, hyfforddi, gwirfoddoli, a gweithio ar draws y byd, tra’n caniatáu i sefydliadau yng Nghymru wahodd partneriaid a dysgwyr rhyngwladol i wneud yr un peth yma. Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn gweithio mewn partneriaeth ag Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales fel corff trefnu ar gyfer sector dysgu oedolion.
 
Bydd yr ail lwybr ariannu yn canolbwyntio ar adeiladu cyfleoedd ar gyfer partneriaeth strategol a chydweithio rhwng darparwyr dysgu oedolion yng Nghymru a sefydliadau rhyngwladol sy’n dymuno cydweithio a rhannu eu harbenigedd a’u harferion gorau tuag at nod strategol.
 
Os ydych chi'n ymwneud â'r sector dysgu oedolion a bod gennych chi syniad am brosiect a fydd yn arwain at arloesi, gwella cynhwysiant ac a fydd yn ehangu mynediad i ddysgu gydol oes yng Nghymru, edrychwch ar y ffyrdd y gallai Taith ddarparu cyllid.
Taith is a new programme enabling people in Wales to study, train, volunteer, and work all over the world, while allowing organisations in Wales to invite international partners and learners to do the same here in Wales. Learning and Work Institute are working in partnership with Addysg Oedolion Wales | Adult Learning Wales as a sector organising body for the adult learning sector.
 
The second funding pathway will focus on building opportunities for strategic partnership and collaboration between adult learning providers in Wales and international organisations who wish to work together and share their expertise and best practice towards a strategic goal.
 
If you are involved in the adult learning sector and have a project idea that will lead to innovation, improved inclusion and will widen access to lifelong learning in Wales, take a look at the ways in which Taith could provide funding.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Mae'r ymddiriedolaeth Thomas Pocklington Trust yn darparu grantiau o tua £10,000 ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau sy'n cefnogi'r gwaith o ddarparu canlyniadau cadarnhaol i bobl ddall a rhannol ddall.
Thomas Pocklington Trust provides grants usually around £10,000 for a broad range of projects that support the delivery of positive outcomes for blind and partially sighted people.
Chwilotwch eu gwefan | Explore their website
 
WISE 100
Mae'r chwilio wedi cychwyn am y 100 menyw sydd ar frig maes menter gymdeithasol y DG. 
Ymgeisiwch erbyn hanner nos 31 Hydref
WISE 100
The search is now on for top 100 women in UK social enterprise 
Apply by midnight 31 October
Enwebwch yma | Nominate here
 
 
Mae gan AbilityNet chwe awgrym gwych i greu cynnwys gwe hygyrch gwych i bawb
AbilityNet has 6 great tips for creating great accessible web content for everyone
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Bob 11 eiliad mae sefydliad tebyg i'ch un chi yn dioddef ymosodiad meddalwedd
Darganfyddwch pam mae'n bwysig i'ch sefydliad fabwysiadu strategaeth seiberddiogelwch o'r top i'r gwaelod er mwyn cadw'n ddiogel ar-lein a diogelu eich data a'ch systemau rhag ymosodiadau seibr, gan gynnwys meddalwedd wystlo.
Every 11 seconds an organisation like yours falls victim to a ransomware attack. Discover why it’s important for your organisation to adopt an end-to-end cyber security strategy to stay safe online and protect your data and systems from cyber attacks including ransomware.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved