Newsletter - 17/12/2020

Thursday, 17 December 2020
Newsletter - 17/12/2020
Ymchwil Mapio Mentrau Cymdeithasol 2020-2021 – mae angen eich cymorth chi arnom
Mae'r ymchwil mapio mentrau cymdeithasol 2020/2021 eisoes wedi dechrau. Buaswn yn gwerthfawrogi eich mewnbwn yn fawr, gan y buasai hyn yn ein helpu i gael darlun cywir o'r hyn sy'n digwydd i'r sector ledled Cymru ac yn ein galluogi ni i edrych ar y cymorth y bydd ei angen arnoch yn y dyfodol. Mae'r ymchwil yn cael ei weithredu gan Wavehill ac os nad ydych wedi cael cyfle cliciwch y ddolen ganlynol er mwyn cwblhau'r arolwg. Arlwog Wavehill
Social Enterprise Mapping Research 2020-2021 – we need your help

The social enterprise mapping research 2020/2021 is now underway. We would really appreciate your input, as this will help us obtain an accurate picture of what is happening to the sector across Wales and enable us to look at the support that you are going to need in the future. The research is being undertaken by Wavehill and if you haven’t had an opportunity to do so, please click here to complete the survey.
 
Gwiriwr Cymhwysedd y gronfa lletygarwch yn fyw nawr
Gall busnesau Lletygarwch, Hamdden a Thwristiaeth y mae'r cyfyngiadau coronafeirws diweddaraf wedi effeithio arnynt ddarganfod faint y gallant ddisgwyl ei gael o gylch diweddaraf pecyn cymorth busnes Llywodraeth Cymru.
Eligibility Checker for Hospitality Fund Goes Live
Hospitality, Leisure and Tourism businesses impacted by latest coronavirus restrictions can now find out how much they can expect to receive from the latest round of the Welsh Government' business support package.
 
'Millioneur' Geoff Stevenson
Llyfr di-elw ydy hwn a ysgrifennwyd gan Geoff Stevenson ni! Mae'n llawn cyfeiriadau at yr entrepreneuriaid mae Geoff wedi cydweithio â hwy er mwyn dechrau eu busnesau eu hunain, ynghyd â straeon a gwybodaeth ar fympwy. Mae'r llyfr ar gael drwy siop lyfrau Amazon Kindle gyda'r holl elw yn mynd i elusen y Samaritans.  Mae yna ddigonedd o amser i'w brynu cyn y Nadolig – buasai'n anrheg Nadolig gwych.
'Who wants to be a Millioneur' - Geoff Stevenson
This is a not for profit book written by our very own Geoff Stevenson.  It is a short reference to a handful of the entrepreneurs he has worked with to start their own businesses, along with other random stories and information. The book is available on Amazon Kindle Bookstore with all proceeds donated to the Samaritans charity - still time to buy before Christmas - makes a great Christmas present
 
Ymddiredolaeth Elusennol CLA
Mae'r Ymddiriedolaeth yn dyfarnu grantiau i sefydliadau sy'n canolbwyntio ar ddarparu mynediad i gefn gwlad i unigolion anabl a phobl ifanc ddifreintiedig ein dinasoedd . Mae hefyd yn cefnogi datblygiad addysg mewn amaethyddiaeth, garddwriaeth a chadwraeth ar gyfer y grwpiau yma. Y grant cyfartalog a ddyfarnwyd yw £2,500. Dyddiad cau Mawrth 2021
The CLA Charitable Trust
The Trust awards grants,  to organisations who are focused on providing access to the countryside for disabled individuals and disadvantaged inner city young people. It also supports the advancement of education in agriculture, horticulture, and conservation for these groups. The average grant awarded is £2,500. Deadline March 2021
 
Sefydliad yr Arglwydd Barnby
Mae'r Sefydliad yn cynnig grantiau o £1,000 i £5,000 i sefydliadau elusennol at ddibenion elusennol cyffredinol, datblygu iechyd neu achub bywydau, anabledd, atal neu liniaru tlodi, yr amgylchedd, cadwraeth a threftadaeth. Mae grantiau rhwng £1,000 a £5,000, ond ni nodir uchafswm. Asesir ceisiadau fel rhan o raglen parhaus, gyda'r ymddiriedolwyr yn cyfarfod nesaf ym mis Chwefror.
The Lord Barnby Foundation
The Foundation offers grants of £1,000 to £5,000 to charitable organisations for general charitable purposes, the advancement of health or saving of lives, disability, the prevention or relief of poverty, environment, conservation and heritage.  Grants are between £1,000 – £5,000, but no maximum amount is specified. Applications are assessed as a continuous rolling programme, the trustees next meet in February.

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved