Newsletter - 2/11/2023

Monday, 06 November 2023
Newsletter - 2/11/2023
Nod cynllun grantiau ‘Cryfhau Cymunedau’ yw cefnogi sefydliadau bach ar lawr gwlad sydd rhan o'u cymuned ac yn gweithio o fewn ardaloedd mwyaf difreintiedig y Deyrnas Gyfunol.  Grant hyd at £60,000 dim dyddiad cau
The Strengthening Communities grant programme aims to support small, grass roots organisations who are embedded in the community, working within the most deprived areas of the UK.  Grant up to £60,000 no deadline
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm
Mae'r Cylch Grant nesaf bellach ar agor i dderbyn ceisiadau Lleol (£2500) a Rhanbarthol (£7500). Dyddiad cau Chwefror 1af.
The Millennium Stadium Charitable Trust
The next Grant Round is now open to receive Local (£2500) and Regional (£7500) applications . Deadline 1st Feb.
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Mae'r Elusen MSE yn ymroddedig i gefnogi grwpiau gwirfoddol y Deyrnas Gyfunol er mwyn darparu sgiliau bywyd ariannol, sy'n cael effaith barhaol ar y ffordd y mae pobl yn meddwl, yn ymddwyn ac yn rheoli eu harian.
The MSE Charity is dedicated to supporting UK voluntary groups deliver financial life skills, which make a lasting impact on the way people think, behave & manage their money.
Mae'r cynllun grant hwn yn agor ym mis Ionawr ac mae'n boblogaidd iawn, felly dechreuwch gynllunio nawr | This grant scheme opens in January and is very popular. so plan now 
 
Ydy technoleg yn gallu helpu rheoli straen?
I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Straen Ryngwladol (30 Hydref - 4 Tachwedd), mae Ability Net wedi darparu pum adnodd i'ch helpu chi leihau a rheoli straen:
Can technology help manage stress?
To mark International Stress Awareness Week (30 October - 4 November),  Ability Net have provided five resources to assist you in reducing and managing stress:
 
Mae Procurex Cymru ar y gweill yng Nghaerdydd ar 8fed Tachwedd.
Mae'r digwyddiad yn rhoi cyfle unigryw i gyflenwyr i'r llywodraeth gysylltu â phrynwyr yn uniongyrchol yn ogystal â chael yr holl wybodaeth am y broses gaffael sydd ei hangen arnynt i fod yn llwyddiannus. Mae GwerthwchiGymru yn falch iawn o allu cynnig 50 tocyn am ddim am y tro olaf (fel arfer yn costio £145.00 + TAW).
Procurex Wales which is just around the corner on 8th November in Cardiff.
The event gives suppliers to the government the unique chance to connect with buyers directly as well as gain all the knowledge of the procurement process they need to be successful. Sell2Wales is delighted to be able to offer a final round of 50 complimentary tickets (usually priced at £145.00 + VAT).
Archebwch eich tocyn am ddim yma. | Book your complimentary ticket here.
 
Gwasanaethau Gwirfoddol y Fro yn cynnal cymhorthfa ariannu 1-1 gydag aelodau o Dîm Cymunedol y Loteri Genedlaethol ar 28ain Tachwedd.
Bydd y cyfarfodydd hyn yn rhoi cyfle i aelodau drafod ceisiadau cyllido yn y dyfodol a chael adborth gwerthfawr ar sut i symud ymlaen. 
Sylwch y bydd y rhain yn gyfarfodydd ar-lein ac yn cael eu trefnu drwy apwyntiad yn unig ar sail y cyntaf i'r felin. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â [email protected]
GVS is hosting a 1-1 funding surgery with members of the National Lottery Community Team on the 28th of November. 

These meetings will provide members with an opportunity to discuss future funding bids and receive valuable feedback on how to proceed. 

Please note these will be online meetings and arranged by appointment only on a first come, first serve basis.

If you have any questions, please contact [email protected]

Archebwch gyfarfod yma | Book a meeting here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved