Newsletter - 21/9/2023

Thursday, 21 September 2023
Newsletter - 21/9/2023
Bydd rownd newydd o gynllun Cymunedau Treth Gwarediadau Tirlenwi yn agor yn fuan ar gyfer grantiau rhwng £5,000 – £49,999.Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 24 Tachwedd 2023.
A new round of the Landfill Disposal Tax Communities scheme is now open for grants between £5,000 – £49,999. Deadline 24 November 2023
 
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ffyrdd i Arwain – Gweminar WISE amser cinio yn rhad ac AM DDIM: torri’r nenfwd ym menter gymdeithasol
Mae'n ymddangos bod mentrau cymdeithasol yn perfformio'n well ar gydraddoldeb rhywiol na busnesau eraill. Ond nid yw hynny'n golygu bod hi’n fêl i gyd. I lawer o fenywod, mae’r ymdrech i gael cynnydd yn eu gyrfa a’u profiad o ddydd i ddydd yn awgrymu nad yw'r frwydr dros wir gydraddoldeb wedi ei hennill eto. Byddan nhw'n trafod beth allwch chi ei wneud – boed hynny yn eich gyrfa eich hun, fel cydweithiwr neu fel cyflogwr – i helpu chwalu'r nenfwd gwydr am byth.
WISE Ways to Lead - FREE lunchtime webinar: Breaking the glass ceiling in social enterprise
Social enterprises seem to perform better on gender equality than other businesses. But that doesn't mean it's plain sailing. For many women, career progression and day-to-day experience suggest the fight for true equality is not over just yet. They'll discuss what you can do – whether in your own career path, or as a colleague or as an employer – to help smash the glass ceiling for good.
Cofrestrwch yma | Register here
 
Archebion ar agor nawr ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Anabledd Dysgu Cymru 2023
Bydd cynadleddau blynyddol eleni ar thema iechyd a lles pobl ag anabledd dysgu.
  • 8fed Tachwedd 2023, Canolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno.
  • 15fed Tachwedd 2023, Holiday Inn Casnewydd
Bookings are now open for LDW's Annual Conference 2023.
The annual conferences this year will be on the theme of health and well-being of people with a learning disability.
  • 8 November 2023, Conwy Business Centre, Llandudno Junction.
  • 15 November 2023, Holiday Inn, Newport
Archebwch eich tocynnau fan hyn | Book your tickets here
 
CGGC -  Adolygiad o’r Cod Ymarfer ar gyfer ariannu’r Trydydd Sector
Dydd Mercher 27 Medi 2023, 10.30am-12.00pm (Ar-lein)

Mae’r gweminar yma’n darparu cyfle i ddysgu mwy am y newidiadau arfaethedig i God Ymarfer Llywodraeth Cymru ar gyfer Cyllido’r Trydydd Sector.

WCVA - Review of the Code of Practice for Funding the Third Sector
Wednesday 27 September 2023, 10.30am-12.00pm (Online)

This webinar provides the opportunity to learn more about the proposed changes to Welsh Government’s Code of Practice for Funding the Third Sector.

Read more about the context to the review
Book your free tickets here
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved