Newsletter - 22/10/2021

Friday, 22 October 2021
Newsletter - 22/10/2021

Sicrhewch fod eich busnes yn barod ar gyfer y Nadolig!

Get your business ready for Christmas!

Cliciwch fan hyn i ddarganfod mwy | Click here to find out more
 
Cyfle gwaith | Job Vacancy
Rheolwr Cyllid | Finance Manager
Cliciwch yma i wybod mwy | Click here to find out more
 
Gwefan Atal Twyll Newydd Lansio
Mae'r Comisiwn Elusennau wedi lansio gwefan newydd er mwyn darparu gwybodaeth, cyngor ac offer ymarferol i elusennau a sefydliadau di-elw ymladd twyll. 
New Fraud Prevention Website Launched
The Charity Commission has launched a new charity fraud website designed to give Charities and non-profit organisations information, advice and practical tools to fight fraud. 
 
Pwysigrwydd llywodraethu ariannol da - Digwyddiad Wythnos Ymddiriedolwyr i drysoryddion
Dydd Iau 4 Tachwedd 8.30am – 9.45am, ar-lein
Fel rhan o Wythnos Ymddiriedolwyr 2021, bydd CGGC yn cynnal digwyddiad yn benodol ar gyfer trysoryddion. Wedi’i gadeirio gan Drysorydd CGGC ei hun, Jonathan Evans o PWC, bydd y digwyddiad yn cynnwys sgwrs gan Alison Vickers o ‘Bevan and Buckland’ a enillodd Gyfrifydd y Flwyddyn yng Ngwobrau Cyllid Cymru 2021 yn ddiweddar. Bydd Alison yn siarad am bwysigrwydd llywodraethu ariannol da i elusennau ac yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am faterion i ddod sydd o bwys i drysoryddion a staff cyllid yn y sector gwirfoddol yng Nghymru.
The importance of good financial governance-event for treasurers
4 November 8.30am-9.45am, online

As part of Trustees Week 2021, WCVA will be hosting an event specifically for treasurers. Chaired by WCVA’s own Treasurer, Jonathan Evans of PWC the event will feature a talk by Alison Vickers of Bevan and Buckland who won Accountant of the Year in the recent Finance Awards Wales 2021. Alison will talk about the importance of good financial governance for charities and update on forthcoming issues of importance to treasurers and finance staff in the voluntary sector in Wales.
 
Adnoddau Acas AM DDIM Ar-lein
Mae Acas yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ac adnoddau ar-lein i unigolion a chyflogwyr o wahanol feintiau. Dewiswch eich cwrs yma.
FREE ACAS Learning Online
ACAS offers a range of online courses and resources for individuals and different sizes of employers. Pick your course here.
 
Cwrs Marchnata Digidol a'r Wasg ar gyfer Mentrau Cymdeithasol ac Elusennau
Mae'r cwrs yn addas ar gyfer y rheiny sy'n newydd i'r sector a'r rhai sydd am loywi eu sgiliau marchnata digidol a'r wasg. Mae'r cwrs ar gael i bawb, gan gynnwys unigolion nad sydd yn rhan o sefydliad fwy.
Digital Marketing and Press Course for Social Enterprises and Charities
This is suitable for beginners and those looking to refresh their digital marketing and press skills. The course is open to everyone, including individuals unattached to an organisation
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved