Newsletter - 30/5/2024

Thursday, 30 May 2024
Newsletter - 30/5/2024
Pob lwc i ddau berson yr ydym wedi gweithio gyda nhw ar hyd y blynyddoedd, dymunwn bob llwyddiant iddynt yn eu mentrau newydd.

Neil, Prif Swyddog Gweithredol Cerdd a Ffilm Cymunedol TAPEac Andy, Rheolwr Dylunio ac Argraffu Double Click

Good luck to two people who we have worked with over the years, we wish them success in their new ventures


Neil, CEO of TAPE Community Music and Film
 
 
and Andy, Manager of Double Click Design and Print 

 
Grantiau Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post
Grantiau anghyfyngedig o hyd at £25,000 bellach ar gael
Dyddiad cau 3 Mehefin
Postcode Community Trust Grants
Unrestricted grants of up to £25,000 is now open
Deadline 3 June
Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Gwobrau Stelios ar gyfer Entrepreneuriaid Anabl
Ydych chi'n entrepreneur anabl gyda chynnyrch neu wasanaeth busnes dyfeisgar? Ydych chi eisoes wedi dechrau busnes ond angen ychydig o hwb ychwanegol i symud i'r lefel nesaf?
Mae Gwobrau Stelios i Entrepreneuriaid Anabl yn ôl gyda thair prif wobr sy'n newid bywydau o £100,000, £60,000 a £40,000.

Dyddiad cau 11 Mehefin
The Stelios Awards for Disabled Entrepreneurs

Are you a disabled entrepreneur with a clever business product or service? Have you already started a business but need a little extra boost to move to the next level?

The Stelios Awards for Disabled Entrepreneurs are back with three life-changing top prizes of £100,000, £60,000 and £40,000.

Deadline 11 June

Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Sesiwn ariannu gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol - 13 Mehefin, Llanilltud Fawr.
Arfer orau ar gyfer gwneud cais am gyllid grant, helpu elusennau lleol a grwpiau cymunedol a chlybiau i fod yn ymwybodol o'r gwahanol ffrydiau cyllido, ceisiadau ariannu, a'r meini prawf  er mwyn helpu ceisiadau i fod yn llwyddiannus.
Oherwydd y lleoedd cyfyngedig sydd ar gael, i gofrestru eich presenoldeb ac archebu lle ymlaen llaw, ebostiwch: [email protected]
Funding session with the National Lottery Community Fund - 13 June, Llantwit Major.
Best practice for applying for grant funding, helping local charities and community groups and clubs become aware of the different funding streams, funding applications, and the eligibility criteria to help applications be successful.

Due to limited available spaces, to register your attendance and pre-book your place please email: [email protected]

 
Mae amser enwebu Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2024 wedi cychwyn
Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn tynnu sylw at dwf a photensial y sector menter gymdeithasol yng Nghymru. Nid dim ond seremoni wobrwyo arall yw hon – mae’n deyrnged i’r ymdrechion diflino a fydd yn llunio ein dyfodol.

Gyda 6 chategori o wobrau, mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru eleni yn datgelu straeon eithriadol mentrau ac entrepreneuriaid cymdeithasol sydd nid yn unig wedi goroesi’r storm ond sydd wedi dod i’r amlwg fel ffaglau newid yn y 12 mis diwethaf. Mae’n bryd cymeradwyo’r rhai a feiddiai wneud gwahaniaeth, gan drawsnewid bywydau a chymunedau.

Rydym yn annog ein haelodau i ymgeisio am wobr.

Enwebiadau'n cau 7 Gorffennaf

Nominations are open for the Social Business Wales Awards 2024
The awards shines a spotlight on the growth and potential of the social enterprise sector in Wales. This isn’t just another awards ceremony – it’s a tribute to the tireless efforts being made to shape our future.

With 6 award categories, this years Social Business Wales Awards promise to unveil the exceptional stories of social enterprises and entrepreneurs who’ve not just weathered the storm but emerged as beacons of change in the past 12 months. It’s time to applaud those who dared to make a difference, transforming lives and communities.

We strongly encourage our members to apply for an award.

Nominations close on the 7 July

Darganfyddwch fwy yma | Find out more here
 
Ymgynghoriad agored - strategaeth iechyd meddwl a lles drafft
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am eich barn ar strategaeth iechyd meddwl a lles 2024 - 2034. 
Open consultation - draft mental health and wellbeing strategy
The Welsh Government are asking for your views on the mental health and wellbeing strategy 2024 - 2034. 
Cyflwynwch eich sylwadau fan hyn erbyn 11 Mehefin | Submit your views here by 11 June
 
Ymunwch â gweminar rhad ac AM DDIM ar Ddydd Iau 6 Mehefin 2024 rhwng 1pm a 2pm o ddysgu sut y gall technoleg ddarparu help llaw i bobl anabl a phobl hŷn
Join a FREE webinar on Thursday 6 June 2024 between 1pm - 2pm BST to learn how technology can provide a helping hand to disabled people and older people
Cofrestrwch ar gyfer y gweminar yma | Register for the webinar here
 
Click here to see online events for social entrepreneurs from UnLtd | Cliciwch yma i weld digwyddiadau ar-lein ar gyfer entrepreneuriaid cymdeithasol o UnLtd
 
Busnes yn y Gymuned - Arolwg Cadwyni Cyflenwi Amrywiol a Chynhwysol
Nod yr arolwg 'Arweinyddiaeth, Gweithwyr a Chaffael' yw casglu mewnwelediadau a safbwyntiau arweinwyr. Bydd yn datgelu tystiolaeth newydd a phendant sy'n clustnodi'r ysgogiadau sy'n newid natur cadwyni cyflenwi busnesau. 
 
Mae eich mewnbwn yn amhrisiadwy, gan y bydd yr arolwg yn ymdrechu i ddeall arferion caffael cyfredol yn well, nodi cyfleoedd i wella, ac yn y pen draw feithrin cadwyni cyflenwi mwy amrywiol a chynhwysol. 
Yn cau 7 Mehefin
BITC - Survey on Diverse and Inclusive Supply Chains 
The ‘Leadership, employees, and procurement’ survey aims to gather insights and perspectives from leaders like yourselves. It will uncover new and definitive evidence that identifies the levers for change to supply chains in businesses.
 
Your input is invaluable as the survey will strive to better understand current procurement practices, identify opportunities for improvement, and ultimately foster more diverse and inclusive supply chains. 
Closes 7 June
Cwblhau'r arolwg | Complete the survey
 
Cyfieithir y cylchlythyr hwn gan
Welsh translation for this newsletter by
dai : lingual
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved