Newsletter - 9/2/2023

Thursday, 09 February 2023
Newsletter - 9/2/2023
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru – Daeargryn Twrci a Syria
Welsh Centre for International Affairs - Turkey & Syria Earthquake
Sut gallwch chi helpu | How you can help
 
Cronfa Gweithredu Hinsawdd
Nod y gronfa hon yw helpu cymunedau ar draws y Deyrnas Gyfunol i fynd i'r afael â newid hinsawdd. Maent yn chwilio am brosiectau sy'n canolbwyntio ar y cysylltiad rhwng natur a hinsawdd ac sy'n dod â manteision cymdeithasol ac economaidd pwysig eraill megis creu cymunedau cryf, gwydn ac iach neu ddatblygiad sgiliau a swyddi 'gwyrdd'.
Climate Action Fund
This fund aims to help communities across the UK to address climate change. They are looking for projects that focus on the link between nature and climate and bring other important social and economic benefits such as the creation of strong, resilient and healthy communities or the development of ‘green’ skills and jobs.
Dysgu mwy am y gronfa | Learn more about the fund
 
Swydd Wag yn Sefydliad y Dall Merthyr Tudful – Rheolwr Gweithrediadau
Mae Sefydliad y Dall Merthyr Tudful yn chwilio am unigolyn uchelgeisiol i ymuno â'u tîm gweithgynhyrchu a rheoli.
Dyddiad cau 21 Mawrth.
Job Vacancy at MTIB - Operations Manager
MTIB is looking for an ambitious individual to join their manufacturing and management team. Closing date 21 March.
Cliciwch yma am wybodaeth lawn | Click here for full information
 
Ydych chi’n gwybod beth fydd Y Peth mawr nesaf yng Nghymru?  Ydych chi wedi eich cythruddo gan benderfyniadau eich Awdurdod Lleol chi parthed y celfyddydau oherwydd y toriadau dibendraw?
Mae Beth Nesaf Cymru yn frwd i glywed gan garedigion celfyddydol Cymru, gan fod yna gyfle am gyfarfod misol trwy gyfrwng y Gymraeg o’r mudiad aml-ddisgyblaeth hon.
Neu ebostiwch eu cydlynydd Cymraeg 
[email protected] 
facebook.com/whatnextcymru
facebook.com/groups/whatsnextwales
Ry ni'n edrych am gadeirydd/ion a chyfranogwyr brwd sydd am glywed mwy o’r Gymraeg yn y sector hollbwysig hon!
Do you know what the next Big Thing in Wales will be?  Are you annoyed by your LA's decisions regarding the arts because of proposed cuts?
What Next? Cymru is keen to hear from even more Welsh arts individuals and organisations, and there is now an opportunity for a monthly meeting through the medium of Welsh from this multi-disciplinary organisation. Get in touch by email to their Welsh-language co-ordinator [email protected] 
facebook.com/whatnextcymru 
facebook.com/groups/whatsnextwales
Looking for a chair/s and keen participants who want to hear more of the Welsh language in this vital sector!
 
Cynllun i gefnogi unigolion ag anableddau – neu'r rhai sy'n eu cefnogi i ymgyrchu ac eirioli –  gwneud gwahaniaeth o fewn eu cymuned leol yw My Voice, My Choice. Mae Leonard Cheshire yn cynnal gweithdai yn rhad ac am ddim ledled Cymru; a bydd yn dod i Aberystwyth a Machynlleth ym mis Chwefror a mis Mawrth. Gweler isod am y wybodaeth:
 
My Voice, My Choice is as programme which is designed to support individuals with disabilities, or those who support them to campaign and advocate, to be able to make a difference within their local community. Leonard Cheshire run free workshops across Wales and will be coming to Aberystwyth and Machynlleth in February and March.
Please see below for the information:
24th February – Cost of living – Virtual
10th March –Mental Health with MIND. Aber
24th March – Accessibility with Transport For Wales attending. Machynlleth
 
Bŵt-camp Manwerthu
Cynllun trochi tri diwrnod a ddyluniwyd er mwyn uwchsgilio mentrau cymdeithasol sy'n masnachu, neu unrhyw fath o sefydliad gwirfoddol sy'n gwerthu cynhyrchion neu wasanaethau.
Retail Bootcamp 
The Retail Bootcamp is a three-day immersive programme designed to upskill trading social enterprises, or any type of voluntary organisation that sells products or services.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
Tafarndai ym mherchnogaeth y gymuned yng Nghymru
Digwyddiad hanner diwrnod i grwpiau cymunedol â diddordeb mewn prynu eu tafarn ac i dafarndai cymunedol sydd eisoes ar agor ac yn masnachu.

Ymunwch â phobl ledled Cymru i ddysgu am yr help sydd ar gael i gymunedau sydd eisiau prynu eu tafarn leol, ac i grwpiau y mae eu tafarndai ym mherchnogaeth y gymuned eisoes yn masnachu.
17th Mawrth - Tafarn Y Fic 1 Plas Llithfaen LL53 6PA

Wales: Community Owned Pubs
A half-day event for community groups interested in buying their pub and for community pubs already open and trading.

Join people from across Wales to learn what help is available for communities wanting to buy their local pub, and for groups whose community owned pubs are already trading.
17th March  - Tafarn Y Fic 1 Plas Llithfaen LL53 6PA

Darganfyddwch fwy ac archebwch eich lle | Find out more and book your place
 
Mae Ruth Nortey, myfyriwr PhD yn gweithio gyda Anabledd Cymru ac eisiau clywed gan bobl sydd â phrofiad byw a / neu broffesiynol o gyflogaeth anabledd yng Nghymru. Os hoffech gyfranogi, e-bostiwch Ruth isod
PhD student Ruth Nortey is working with Disability Wales and wants to hear from people with lived and / or professional experience of disability employment in Wales. If you would like to take part Email Ruth below
[email protected]
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved