Newsletter - 8/6/2023

Thursday, 08 June 2023
Newsletter - 8/6/2023

Mae Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn chwilio am 
Ymgynghorydd Datblygu Menter ychwanegol, ai chi yw hyn?

Y rôl : Cynghorydd Datblygu Menter
Oriau: 30 (hyblyg) 
Cyflog: £23,400
Yn adrodd i: Prif Swyddog Gweithredol 

Lleoliad : Cartref, a wyneb-yn-wyneb yn ôl yr angen e.e. cyfarfodydd a digwyddiadau.

Rôl: Gweithio fel rhan o dîm sy'n cefnogi unigolion, grwpiau a sefydliadau i archwilio a datblygu 
mentrau cymdeithasol a busnesau hunangyflogedig sy'n sicrhau effaith economaidd, gymdeithasol ac amgylcheddol.

Eich sgiliau a'ch profiad

 • Cymorth a mentora: datblygu sgiliau busnes a hyder
 • Ecwiti ac Amrywiaeth: gweithio gyda phobl â gallu a chymunedau eang
 • Sgiliau Technoleg Gwybodaeth: Word, Excel, PowerPoint, hyfforddiant ar-lein, cyfryngau cymdeithasol
 • Hyfforddiant: Dylunio a darparu
Darparu cymorth busnes ansawdd uchel wedi'i deilwra; gan gynnwys:
 • Asesu syniadau busnes
 • Cynllunio busnes a phrosiectau
 • Datblygu cynnyrch a gwasanaeth
 • Cynllunio ariannol
 • Ymchwil, brandio a marchnata
 • Cynllunio ar gyfer risg
Amdanom ni

Rydym yn fenter gymdeithasol sy'n angerddol am gefnogi entrepreneuriaid ysbrydoledig a thalentog o gymunedau a chefndir amrywiol ledled Cymru.  Cefnogwn fentrau i roi cydraddoldeb wrth galon eu busnes. Rydyn ni eisiau Cymru lewyrchus lle mae gan bob person waith, a chyfleoedd lle maen nhw'n teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, yn ddefnyddiol ac yn cael eu cynnwys Gwefan: www.socialfirmswales.co.uk/hafan
 

Dogfennau’r swydd

Dolen i’r Disgrifiad swydd/manyleb

Bydd angen gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd uwch ar ymgeiswyr llwyddiannus.

Dyddiad cau Dydd Gwener 23 Mehefin

Bydd cyfweliadau'n cael eu cynnal ar-lein trwy Teams neu Zoom

Cais

Anfonwch eich CV a'ch llythyr eglurhaol at [email protected] 

Llythyr Eglurhaol : amlinellwch sut mae eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad yn bodloni'r meini prawf ar gyfer y rôl hon

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.


Social Firms Wales is looking for an additional
 
Enterprise Development Advisor, could this be you?

The role : Enterprise Development Advisor
Hours: 30 flexible  
Salary: £23,400
Reports to: CEO  

Location : Home based & in-person as needed e.g. meetings & events.

Role: Work as part of a team supporting individuals, groups & organisations to explore and develop social enterprises & self-employed businesses delivering economic, social & environmental impact.

Your skills and experience
 • Support & mentoring: developing business skills & confidence
 • Equity & Diversity: working with people with wide ranging ability and communities
 • IT skills : Word, Excel, PowerPoint, online training, social media
 • Training: Design and delivery
Provide high quality, tailored business support including:
 • Assessing business ideas
 • Business & project planning
 • Product & service development
 • Financial planning
 • Research, branding & marketing
 • Planning for risk
About Us

We are a social enterprise passionate about supporting inspiring & talented entrepreneurs from diverse communities and background across Wales. Supporting enterprises to place equality at the heart of their business. We want a thriving Wales where every person has work, and opportunities where they feel valued, useful and included. www.socialfirmswales.co.uk

Job documents

Link to Job description/specification
Successful candidates will require an enhanced DBS check.  

Closing Date  Friday 23rd June

Interviews will be conducted on line via Teams or Zoom

Application

Please send your CV and Covering Letter to
[email protected]  

Covering Letter : outline how your knowledge, skills and experience meet the criteria for this role

No Agencies Please. 
 
Sut gallwn ni sicrhau dyfodol Cwmnïau Cymdeithasol yng Nghymru?
Digwyddiad rhwydweithio a gwybodaeth yn rhad ac am ddim i Aelodau Cwmnïau Cymdeithasol (a phobl â diddordeb), d.Mercher 5ed Gorffennaf @ 10-11.30am (Zoom)

Mae eich angen chi!

Yma yng Nghwmni Cymdeithasol Cymru rydym yn edrych ar ddyfodol cwmnïau cymdeithasol yng Nghymru a sut y gallwn lunio ein cefnogaeth fel sydd orau i chi yn y blynyddoedd sydd i ddod. Byddem wrth ein bodd pe baech yn dod draw i rannu eich meddyliau, eich anghenion a'ch syniadau fel bod unrhyw un yng Nghymru sydd ag anabledd neu anfantais arall yn cael cyfle cyfartal i gael gwaith cyflogedig.

Rydym am sicrhau bod Cwmnïau Cymdeithasol Cymru yn ‘Ateb y Gofyn’ ac yn diwallu anghenion y rhai yr ydym yn bodoli i'w gwasanaethu.  Rydym hefyd am ei wneud yn ddigwyddiad diddorol ac addysgiadol ac felly byddwn yn arddangos gwaith a dulliau dau Gwmni Cymdeithasol Cymru (enwau i'w cadarnhau).

Bydd cyfle hefyd i rwydweithio â chwmnïau cymdeithasol eraill o bob cwr o Gymru, felly gwnewch yn siŵr nad ydych yn colli’r cyfle!

I archebu eich tocyn digwyddiad am ddim, dilynwch y ddolen a pheidiwch ag anghofio dweud wrthym am unrhyw anghenion mynediad sydd gennych.

Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld ar y diwrnod.
How can we ensure the future of Social Firms in Wales?
 
Free networking and information event for Social Firms Members (and interested parties), Wed 5th July @ 10-11.30am (ZOOM)
 
We need you!
 
Here at Social Firms Wales we are taking a look at what the future holds for Social Firms in Wales and how we can best shape our support to you in coming years. We would love you to come along and share your thoughts, needs and ideas so that anyone in Wales with a disability or other disadvantage is given equal opportunity to receive paid employment.
 
We want to make sure that Social Firms Wales is ‘Fit for Purpose’ and meeting the needs of those we exist to serve-but we also want to make it an interesting and informative event and so we’ll be showcasing the work and approaches of two Welsh Social Firms (Names to be confirmed).
 
There will also be a chance to network with other Social Firms across the country, so make sure you don’t miss out!
 
To book your free event ticket, follow this link and don’t forget to tell us about any access needs you may have.
 
We look forward to seeing you on the day
 
Yn dilyn dyrannu Grant Windrush Llywodraeth Cymru yn llwyddiannus yn 2022, mae’n bleser gennym wahodd mudiadau i wneud cais am Grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol Windrush 2023. Gallwch lawrlwytho’r ddogfen ganllaw a chais am arian Grant Windrush ar gyfer Grant Windrush @75 2023. Bydd y grant hwn yn galluogi ymgeiswyr llwyddiannus, h.y. grwpiau cymunedol ar hyd a lled Cymru, i ddathlu 75 Mlwyddiant Cenhedlaeth Windrush yn cyrraedd y Deyrnas Unedig
Following the successful distribution of the Welsh Governments’ Windrush Grant 2022, we are delighted to invite organisations to apply for Welsh Government's Grant for National Windrush Day 2023. You can download the Windrush Grant guidance document and funding application form for Windrush @75 Grant 2023. This grant will enable successful applicants I.E. community groups across Wales to celebrate the 75th Anniversary of the Windrush Generations' arrival into the UK.
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
 
Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi  
Grantiau rhwng £5,000 – £49,000 er mwyn datblygu prosiect i wella'r amgylchedd.
Dyddiad cau 10 Gorffennaf
The Landfill Disposals Tax Communities Scheme (LDTCS)
Grants between £5,000 – £49,000 to develop a project to improve the environment. Deadline 10 July
Darganfyddwch fwy yma | Discover more here
 
 

 

Stay connected with our social network

Twitter Feed

Newsletter Sign Up

Subscribe

cookies policy | privacy policy | sitemap

Copyright 2014. All Rights Reserved